Nyhedsbrev
Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK
GENERELT
1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik")
beskriver, hvorledes Helsingør Axeltorvs Apotek (inkl. Apoteket Gefion og
Ålsgårde Apotek) ("Apoteket", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler
oplysninger om dig.


1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, vi behandler om dig, når du
handler på Apoteket, eller når du besøger vores hjemmeside www.axeltorvsapotek.dk ("Hjemmesiden").
1.3 Apoteket er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til
Apoteket, der vedrører vores behandling af dine personoplysninger, skal ske via
kontaktoplysningerne anført under punkt 9 i denne Persondatapolitik.
HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI TIL HVILKE FORMÅL, OG HVAD
ER RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN
2.1 Vi behandler altid dine personoplysninger i overensstemmelse med denne
Persondatapolitik og i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning, som vi
er underlagt.
2.2 Apoteket er videoovervåget, og vi gemmer vores billedmateriale i henhold til
de gældende regler herom.
2.2.1 Formålet er at skabe tryghed og sikkerhed for dig som kunde samt de
ansatte på Apoteket, ligesom videoovervågningen også har et
kriminalitetsforebyggende formål. Overvågningen foretages ved hjælp af
kameraer, som er placeret i kunderummet. I kunderummet er opsat
synlige skilte/piktogrammer, der oplyser om videoovervågningen.
2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er vores legitime interesse i at
opretholde sikkerheden for vores kunder og ansatte og forebygge
kriminelle handlinger, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1,
litra f.
2.3 Når du køber håndkøbsmedicin og øvrige varer på Apoteket indsamler vi
ikke oplysninger om dig, uanset om du betaler kontant eller med betalings- eller
kreditkort.
2.4 Når du køber receptpligtig medicin på Apoteket behandler vi oplysninger
om dit navn, adresse, CPR-nummer, recepter og de lægemidler, du køber.
Oplysninger indsamles fra og registreres i Fælles Medicinkort (FMK) samt Det
Centrale Tilskudsregister (CTR), herunder om du er berettiget til tilskud fra
regioner og/eller kommuner. Endvidere sker behandlingen, hvis du er medlem af
Sygeforsikring "danmark".
2.4.1 Formålet er at sikre din identitet og udlevere den korrekte medicin,
samt at sikre dig de tilskud du er berettiget til, og at opfylde vores
sundhedsretlige forpligtelser.
2.4.2 Retsgrundlaget for behandlingen er, (1) at den er nødvendig for, at vi
kan opfylde aftaler indgået med dig, jf. Databeskyttelsesforordningens
artikel 6, stk. 1, litra b samt (2) for at vi kan overholde vores
sundhedsretlige forpligtelser, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6,
stk. 1, litra c og artikel 9, stk. 2, litra h, samt Databeskyttelseslovens §
11, stk. 2, jf. Apotekslovens § 11, stk. 1, nr. 8, Sundhedslovens afsnit X
og XI med tilhørende bestemmelser samt Sundhedslovens § 42c og §
157, stk. 5.
2.5 Hvis du indleverer en recept, som vurderes at være falsk, vil vi indberette
oplysningerne angivet på recepten til en til formålet særligt oprettet database
administreret af Danmarks Apotekerforening. Oplysningerne, vi indberetter,
omfatter oplysninger om navn og ydernummer på den læge, hvis recept er blevet
forfalsket samt oplysninger om navn, CPR-nummer, adresse, ordineret mængde
og præparat på den kunde, hvis navn fremgår af den falske recept.
2.5.1 Formålet er at forhindre svig og fejlmedicinering.
2.5.2 Retsgrundlaget for behandlingen af falske recepter er, at vi kan
overholde vores sundhedsretlige forpligtelser, jf.
Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og artikel 9, stk.
2, litra h, samt Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, jf. bekendtgørelse
om recepter og dosisdispensering af lægemidler.
2.6 Når du bestiller Schengen-attester ("pillepas") indsamler vi oplysninger om
præparat/lægemiddel, rejsens tidspunkt og periode, dagligt forbrug af
præparatet, personlige informationer, herunder oplysninger om pasnummer,
oplysninger om den læge der har udstedt din recept samt afhentningsapotek.
2.6.1 Formålet med indsamlingen af oplysningerne er at kunne udstede det
bestilte pillepas, så du i forbindelse med din rejse kan dokumentere, at
den medbragte medicin er til eget forbrug.
2.6.2 Retsgrundlaget for behandlingen er, at vi kan overholde vores
sundhedsretlige forpligtelser, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6,
stk. 1, litra c og artikel 9, stk. 2, litra h, jf. Apotekslovens § 11, stk. 1,
nr. 10.
2.7 Når du modtager sundheds- og rådgivningsydelser på apoteket som
f.eks. medicinsamtaler, tjek på inhalation og compliancesamtale
indsamler vi oplysninger om dit navn og din fødselsdato samt datoen for
udførelsen af ydelsen.
2.7.1 Formålet med indsamlingen af dine oplysninger er nødvendig af hensyn
til at kunne tilbyde dig den rådgivning, du efterspørger, samt at kunne
dokumentere ydelsen over for myndighederne.
2.7.2 Retsgrundlaget for behandlingen er, at vi kan overholde vores
sundhedsretlige forpligtelser, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6,
stk. 1, litra c og artikel 9, stk. 2, litra h, jf. Apoteksloven § 11, stk. 1, nr.
15. Ydelsen ”Tjek På Inhalation” er dog baseret på dit samtykke, jf.
Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 9, stk.
2, litra a.
2.8 Når du besøger Hjemmesiden indsamler vi automatisk oplysninger om dig og
din brug af Hjemmesiden. Dette er f.eks. oplysninger om din IP-adresse, hvilken
type browser du bruger, log-in og informationer om din computer. Vi indsamler
disse oplysninger ved hjælp af cookies og lignende teknologier. Vi bruger kun
cookies – udover nødvendige cookies – hvis du har givet dit samtykke hertil.
2.8.1 Formålet er at forfølge vores legitime interesser i at levere relevant og
målrettet markedsføring og hjemmesideindhold, optimere
brugeroplevelsen og hjemmesidens funktioner, samt at kunne registrere
hvor lang tid besøgende er på Hjemmesiden.
2.8.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens
artikel 6, stk. 1, litra f.
2.9 Når du bliver vaccineret på apoteket indsamler vi automatisk oplysninger om
dit navn, CPR-nr og vaccine. Oplysningerne registreres i ApoVacs database og
informationer videresendes til det danske vaccinationsregister (DDV). Såfremt
det offentlige betaler for vaccinen videregives oplysninger ligeledes til region
Hovedstaden.
HVOR HAR VI DINE PERSONOPLYSNINGER FRA
3.1 De fleste af dine personoplysninger får vi fra dig selv, når du besøger eller handler
på Apoteket eller besøger vores hjemmeside.
3.2 Vi indsamler også personoplysninger om dig fra tredjeparter, herunder; i) FMK
om dine lægemiddelordinationer, ii) din læge eller tandlæge i forbindelse med
udstedelse af recepter; iii) kommuner med henblik på ydelse af tilskud.
MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER
4.1 Oplysninger indsamlet i forbindelse med optagelser fra overvågningskameraer,
jf. punkt 2.2 kan videregives til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed.
4.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med dit køb af receptpligtig medicin
videregiver vi til FMK, CTR og Lægemiddelstatistikregisteret, kommuner og/eller
regioner i det omfang, du er berettiget til tilskud samt Sygeforsikring "danmark",
hvis du er medlem.
4.3 Oplysninger om falske recepter, jf. punkt 2.5 videregiver vi til Danmarks
Apotekerforening, der som selvstændig dataansvarlig har oprettet en til formålet
særskilt database, som er anmeldt til Datatilsynet. Formålet med databasen er
at kunne gribe ind over for svig og fejlmedicinering/overforbrug. Databasen er
således oprettet af hensyn til brugerens tarv. Alle apoteker i Danmark har adgang
til databasen med henblik på varetagelse af formålet med databasen.
4.4 Dine personoplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der
behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne
samarbejdspartnere, så som apoteker der laver dosispakning af medicin til
kunder. Du kan til en hver tid få oplyst, hvem apoteket har databehandleraftaler
med. Disse samarbejdspartnere er databehandlere og behandler oplysningerne
under vores instruks. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet
formål end opfyldelse af aftalen med os, og de er underlagt fortrolighed om disse.
Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der
behandler personoplysninger på vores vegne.
OVERFØRSLER TIL TREDJELANDE
5.1 Vi overfører ikke dine oplysninger til modtagere udenfor EU og EØS.
SLETNING AF DIVERSE OPLYSNINGER
6.1 Identitets- og transaktionsdata (bogføringsbilag) slettes hos os af hensyn til
bogførings- og skattemæssige forpligtelser 5 år efter udløbet af det år, hvortil
oplysningerne knytter sig.
6.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med optagelser fra overvågningskameraer,
jf. punkt 2.2, opbevares generelt i op til 30 dage, hvorefter de slettes.
6.2.1 I tilfælde af, at optagelserne skal bruges i forbindelse med efterforskning
af en mulig forbrydelse, vil optagelserne blive opbevaret, indtil
efterforskningen samt sagen er afsluttet, eller indtil optagelserne ikke
længere er nødvendige eller er af betydning for efterforskningen eller
sagen generelt. I disse situationer vil optagelserne også, i det omfang
det er nødvendigt, blive videregivet til politiet.
6.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med udlevering af receptpligtig medicin, jf.
punkt 2.4, slettes hos os efter 2 år.
6.4 Oplysninger indsamlet i forbindelse med bestilling af pillepas, jf. punkt 2.6,
slettes hos os senest efter 3 måneder.
6.5 Oplysninger indsamlet i forbindelse med sundheds- og rådgivningsydelser, jf.
punkt 2.7, slettes hos os efter 5 år.
6.6 Oplysninger kan opbevares i en længere periode, hvis vi er forpligtet hertil ved
lov, eller hvis opbevaring er nødvendigt for at retskrav kan fastslås, gøres
gældende eller forsvares.
DINE RETTIGHEDER
7.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger
oplyser vi dig i dette afsnit om dine rettigheder efter
Databeskyttelsesforordningen.
7.2 Retten til indsigt
7.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt
andet hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, hvilket formål
registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og
modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvor
fra oplysningerne stammer.
7.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi
behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal
du sende en skriftlig anmodning til os. Du kan blive bedt om at
dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.
7.3 Retten til berigtigelse
7.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af
os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som
vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til
os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
7.4 Retten til sletning
7.4.1 Du har ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os,
fx hvis du tilbagekalder et samtykke, du har givet til os, og vi ikke har et
andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat
behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde
vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres
gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine
personoplysninger.
7.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
7.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine
personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de
oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.
7.6 Retten til indsigelse
7.6.1 Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation
at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som
vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.
7.6.2 Hvis vi på baggrund af en kvalificeret interesseafvejning kan påvise
vægtige legitime grunde til behandlingen, er vi berettiget til at fortsætte
med at behandle dine personoplysninger.
7.7 Retten til at trække dit samtykke tilbage
7.7.1 Er behandlingen af dine personoplysninger baseret på dit samtykke har
du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at rette skriftlig
henvendelse til os.
7.7.2 Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke
lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund
af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for
tilbagetrækningen.
7.8 Retten til dataportabilitet
7.8.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har
givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og
maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en
anden dataansvarlig. De fleste personoplysninger på Apoteket er dog
tilgængelige for alle apoteker gennem offentlige sundhedssystemer,
hvorfor dataportabilitet ofte ikke er relevant.
7.9 Retten til at klage til Datatilsynet
7.9.1 Er du ikke enig i vores behandling af dine personoplysninger har du til
enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet; www.datatilsynet.dk,
over vores behandling af dine personoplysninger.
SIKKERHED
8.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt
tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til
uvedkommendes kendskab eller misbruges.
8.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine
personoplysninger med henblik på at kunne udføre deres arbejde, har adgang til
disse.
KONTAKTOPLYSNINGER
9.1 Apoteket er dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles på Apoteket
eller på Hjemmesiden.
9.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller
ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte:
Helsingør Axeltorvs Apotek
Groskenstræde 2A
Tlf. nr.: 49 21 12 23
E-mail: 364ha@apoteket.dk
ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN
10.1 Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil den nyeste version af
Persondatapolitikken altid være tilgængelig på Hjemmesiden.
10.2 Denne version af Persondatapolitikken er dateret den 8.9.202

Dine oplysninger